• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

Water is een belangrijk bunkerproduct 

Water is een noodzakelijk product voor mens en dier. Wij kunnen gewoonweg niet zonder! Aan boord van een schip werken mensen die dagelijks gebruik maken van water. Koffie/Thee zetten, handen wassen, toiletgebruik, douchen, wassen, spoelen en al dat meer wat wij dagelijks doen. Wij staan er misschien niet altijd bij stil, maar watergebruik is onlosmakelijk verbonden aan onze dagelijkse activiteiten.

Fiwado vindt het daarom zeer belangrijk de waterverzorging zeer serieus te nemen.
Als ISO 9001:2000 gecertificeerde bunkeronderneming staat uiteraard ons kwaliteitsysteem ervoor garant dat wij de waterkwaliteit veelvuldig controleren en analyseren.

Wij kunnen water leveren via onze bunkerstations (steigers) en via de bunkerboten. Veelvuldig wordt intern de kwaliteit van het water gecontroleerd i.s.m met een deskundig laboratorium. Deze analyses doen wij voor alle opslagtanks, zowel op de stations als op de bunkerboten. Maar met analyses alleen zijn wij er niet, ons personeel is getraind om bij leveringen ook de strikte werkprocedures na te volgen om te voorkomen dat vervuilingen door externe factoren plaatsvinden. In alle gevallen wensen wij u de meest optimale kwaliteit aan te bieden tot het einde van onze losslang.

Vergeet niet dat u als relatie ook een verantwoordelijkheid draagt om de kwaliteit optimaal te houden. Uw opslag en distributie van water dient minimaal 1x per jaar ook aan een analyse te worden onderworpen.

Samen met u is het de taak om water als consumptie product te allen tijde schoon en zuiver te houden.

Waterkeuringen voor de binnenvaart

Fiwado kan voor u op al haar bunkerstations in Nederland waterkeuringen verzorgen.
Als ISO 9001:2000 gecertificeerde bunkeronderneming staat uiteraard ons kwaliteitsysteem ervoor garant dat wij de waterkwaliteit veelvuldig controleren en analyseren.

Waarom keuren?

Vanuit de ARBO – wetgeving is sprake van een zgn. "risico-inventarisatie" waarin o.a. gesproken wordt van de beheersbaarheid van de kwaliteit van het water aan boord van binnenvaartschepen. Daarnaast verplicht bijv. EBIS in haar richtlijnen de aangesloten tankschepen een controle op de kwaliteit van het aan boord gebruikte water.
Het aantoonbaar maken van de situatie van dat moment kan door het laten uitvoeren van een jaarlijkse wateranalyse.
Fiwado verzorgt i.s.m. het sterlaboratorium S.G.S. waterkeuringen.

Soorten (drink)wateranalyses

U kunt kiezen uit:
 1. Drinkwateronderzoek volgens de eisen van de Waterleidingwet
  Dit onderzoek is beperkt en meet het aëroob kiemgetal bij zowel 22 als 37 graden Celsius.
  Deze aëroob – kiemgetallen zijn indicatororganismen. Hiermee wordt bedoeld dat hoe hoger de gevonden waardes, hoe hoger de kans bestaat dat er iets kan gebeuren (denk bijv. aan darmklachten).

 2. Legionella-onderzoek volgens NEN 6265
  Dit onderzoek is uitgebreider en richt zich op de legionella bacteriën die de veteranenziekte kan veroorzaken, met ernstige gevolgen voor de mens.
  Legionella komt meestal voor in water tussen de 20 en 50 graden Celsius.
  De ziekte ontstaat indien nevel of damp in aanraking komt met de luchtwegen van de mens bijv. tijdens het douchen.

Bemonstering 

Op elk Fiwado station zijn steriele monsterflessen/-potten aanwezig.
Vooraf aan de bemonstering dient de leiding goed doorgespoeld te worden zodat een monster uit de tank wordt verkregen en géén leidingmonster. Vooraf dient het filtertje aan de hals van de kraan te worden verwijderd. Zonder dat binnenzijde en hals van de monsterfles/-pot iets aanraakt dient deze volledig tot aan de rand te worden gevuld met water en direct te worden versloten. Het monster dient nog dezelfde dag op transport te gaan richting het Sterlaboratorium. Tussentijdse opslag dient gekoeld te geschieden.

Op het monster dient vervolgens duidelijk leesbaar te worden vermeldt:
 1. Datum bemonstering
 2. Naam schip
 3. Adres incl. postcode en woonplaats
 4. Locatie van bemonstering (voorschip of achterschip bijv.)
 5. Filiaal welke monster verzorgd
Monster - uitslag

Omdat het monster enige dagen bij het laboratorium “op kweek” wordt gezet zal de uitslag minimaal 1 week later worden verstrekt. Het Fiwado station welke de bemonstering heeft verzorgd ontvangt per fax een kopie van het rapport. Het originele certificaat volgt binnen enkele weken.

De gehanteerde norm vanuit het drinkwaterbedrijf bedraagt een kiemgetal van 10, terwijl in de binnenvaart een maximaal kiemgetal van 300 als norm aangehouden wordt.
 • Goedgekeurd
  Bij een goedgekeurd monster blijft het certificaat gedurende één jaar geldig. Het in de tussenperiode bewust omgaan met het drinkwater (denk aan regelmatig toevoegen van een desinfectiemiddel en het controleren van de laadslang op vuil, tankdop goed versluiten e.d.)
 • Afgekeurd
  De uitslagen op het certificaat dienen als indicator hoe verder te handelen. Bij zeer hoge waarden is het raadzaam te overwegen de drinkwatertank te openen en deze te inspecteren op zijn gesteldheid. Bij lagere waarden is een desinfectiemiddel een mogelijkheid om het bacteriegetal te verlagen. Lees echter voor gebruik de gebruiksaanwijzing van dit product.
Preventie

Het bewuster omgaan met drinkwater kan op vele manieren:
 • Periodiek toevoegen van een desinfectiemiddel (Hadex)
 • Periodiek controleren van de fysieke gesteldheid van de drinkwatertank
 • Periodiek controleren van inhoud van de drinkwatertank (soms is de oorzaak van de besmetting iets wat tijdens het vullen in de tank is geraakt)
 • Bij belading eerst de laadslang even doorspoelen en controleren op vuil
 • Tijdens open zijn van vulopening geen mogelijkheid geven tot in tank geraken van andere zaken (denk aan buitenboordwater)
 • Na belading op tijd sluiten van de vulopening
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot aanschaf van een drinkwatersysteem. Deze filtert het water voor gebruik en alle bacteriën in het water d.m.v. een UV – lamp. Dit systeem houdt het bacterieniveau op de waarde zoals ze gehanteerd wordt door de drinkwaterbedrijven (bij tijdige verwisseling van zowel filters als UV – lamp volgens opgave fabrikant). Fiwado is leverancier van zowel deze systemen als de reserve filters en UV lampen.

Schoon water is dus voor Fiwado niet zomaar een vanzelfsprekendheid,
het is een serieuze zaak, voor ons , voor U!